Disclaimer

English version of this disclaimer  is below

 

Deze website is eigendom van Facturis. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Facturis is een handelsnaam van de Facturis Group BV. Zij is geregistreerd onder nummer 52650537 bij de Kamer van Koophandel.

 

Werking website

Facturis kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

 

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Facturis. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Facturis en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Over de disclaimer

Facturis behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

 

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van Facturis kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Disclaimer

English version

This website is owned by Facturis. It solely contains general information and not advice. The information originates from sources that are deemed to be reliable. However, we cannot guarantee the accuracy and completeness of the information.

 

Dutch Law

This website and disclaimer are governed by Dutch law. The information contained on this website is intended for citizens of the Netherlands and for companies that have their registered offices in the Netherlands. Other regulations may apply if you reside or have your registered office abroad.

Facturis is a trade name of the Facturis Group B.V., a private limited company registered at the Chamber of Commerce under number 52650537.

 

Operation of the Website

Facturis cannot guarantee that the website does not contain errors or that it will operate without interruption. However, we do our utmost in that regard. If the website is temporarily inaccessible, we do not accept any liability for any damage incurred by you as a result.

 

Calculations on the Website

For the calculations shown on this website, we have made a number of general assumptions that might not apply to your individual situation. The calculations are therefore solely indicative and subject to change.

 

Information on Linked Websites

This website includes several links to external websites. We have not checked the accuracy of the information on said external websites. We are not responsible for that information.

 

Using the Information

All the information on this website (including the design, branding and logos) is owned by Facturis or its licensors. You may use the information on our website for private purposes, on the proviso that you cite the Facturis website as the source of said information and that you do not change the information. If you wish to use the information on this website for commercial purposes, you must first request our permission.

 

About the Disclaimer

Facturis reserves the right to amend this disclaimer. An up-to-date disclaimer can always be found on this website.

 

Email Disclaimer

The information included in emails from Facturis may be confidential and is solely intended for the addressee. If you receive an email by mistake, we request that you do not use the contents and that you immediately contact the sender by returning the email to him/her.